โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

WSR ขั้นตอนกระบวนการทำงานทั่วไปของระเบียบวิธี WSR อธิบายได้ ดังนี้

WSR การแบ่งการทำงานทั่วไปเป็นขั้นตอน สำหรับ WSR อธิบายรายละเอียดข้อมูลได้ ดังนี้ ได้แก่ การเข้าใจความตั้งใจ การตั้งเป้าหมาย การตรวจสอบและวิเคราะห์ การสร้างกลยุทธ์ การเลือกแผน การประสานงานความสัมพันธ์ การตระหนักถึงความคิด ขั้นตอนเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามลำดับตามเข็มนาฬิกา ที่อธิบายไว้ในภาพอย่างเคร่งครัด และความสัมพันธ์ในการประสานงาน จะดำเนินไปตลอดทั้งกระบวนการเสมอ

WSR

ความสัมพันธ์ในการประสานงาน ไม่ใช่แค่การประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น รายงานเบื้องต้น และบทความเกี่ยวกับระเบียบวิธีของระบบ WSR ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความเข้าใจด้านเดียวได้อย่างง่ายดาย อันที่จริง ความสัมพันธ์ในการประสานงาน สามารถเป็นการประสานงานทางกายภาพของแต่ละคน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับการจัดการมนุษย์

การประสานความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ เป้าหมาย ความเป็นจริง กลยุทธ์ แผนงาน และความคิด ประสานความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้า ผลลัพธ์และผลของการปฏิบัติระบบ การประสานงานเหล่านี้ ดำเนินการโดยคนทั้งหมด และการมุ่งเน้น และวิธีการควรแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการประสานงาน หลังจากเข้าใจเจตนาของผู้ใช้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะสร้างต้นแบบแนวคิดเชิงอัตนัยของวัตถุที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยอิงจากความตั้งใจที่เรียนรู้ผ่านการสื่อสาร

การสังเกตอย่างง่าย และประสบการณ์ในอดีต รวมถึงสมมติฐานพื้นฐานที่พวกเขาสามารถคิดเกี่ยวกับวัตถุที่กำลังตรวจสอบได้ และชี้แจงเบื้องต้น เป้าหมายในทางปฏิบัติ เพื่อดำเนินการสืบสวน เนื่องจากทรัพยากรที่จำกัด ได้แก่ กำลังคน ทรัพยากรวัสดุ ทรัพยากรทางการเงิน ความสามารถในการคิด ซึ่งแบบสำรวจไม่สามารถไม่มีที่สิ้นสุดและครอบคลุมได้ ผลของการสำรวจและวิเคราะห์ คือการพัฒนาต้นแบบแนวคิดคร่าวๆ ให้เป็นแบบจำลองแนวคิดโดยละเอียด

เป้าหมายได้รับการแก้ไข และสร้างกลยุทธ์และกลยุทธ์ แผนเฉพาะ และส่งทางเลือกของผู้ใช้ หลังจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแล้ว ผู้ใช้จะยอมรับแนวคิดที่เป็นจริง และอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตั้งใจใหม่ กระบวนการ และวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในวิชาฟิสิกส์และกิจการ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ วิธีการจัดการกับฟิสิกส์ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในวิทยาศาสตร์

เรื่องส่วนใหญ่ใช้ความหลากหลายของการวิจัยการดำเนินงาน ระบบวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การจัดการ ไซเบอร์เนติกส์และบางส่วนวิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีที่ผ่านนุ่มคอมพิวเตอร์ การคำนวณวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบลอที่แบบจำลองต่างๆ และชอบมีบางวิธีการเชิงคุณภาพเ ช่นเดียวกับคุณภาพ และเชิงปริมาณที่มีผลผูกพัน เช่นวิธี Delphi AHP

การพิจารณาของมนุษย์ในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง และมนุษยธรรม มนุษยชาติสามารถแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ ความรู้สึก นิสัย ความรู้ ความสนใจ การต่อสู้ การปรองดอง ความสามัคคี การจัดการฯลฯ ความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และเราจำเป็นต้องเข้าใจพวกเขาในเชิงลึก และแสดงออกอย่างเหมาะสม CATWOE การทำความเข้าใจกับวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะแก้ไขในวิธีระบบนุ่ม

แผนภาพเครือข่ายสังคม เนื่องจากเครือข่ายที่ซับซ้อนสามารถใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างผู้คนในสังคม ไดอะแกรมความสัมพันธ์ ไดอะแกรมทั่วไปและเครือข่ายยังสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างผู้คนและความรู้สึก เนื่องจากคนเราก็มีความรู้สึก และเราสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูลโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ได้

การรับรู้โดยตรง การวัดด้วยคอมพิวเตอร์ การสัมภาษณ์ทางจิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ์ หรือความฉลาดทางปัญญาและนิสัย เนื่องจากผู้คนมีนิสัยบางอย่าง เมื่อต้องรับมือกับผู้คน การรับมือกับโลก การทำสิ่งต่างๆ และการตัดสินใจ เช่นเดียวกับความเฉื่อยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ผู้คนสามารถตัดสินว่าคนๆหนึ่งจะทำสิ่งต่างๆอย่างไร

โดยอิงจากนิสัยในอดีตของพวกเขา และพวกเขายังสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดี และสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ มีเหตุผลและชาญฉลาดมากขึ้นในอนาคต ความรู้ เนื่องจากผู้คนสามารถมีความรู้ และความสามารถในการสร้างความรู้ ดังนั้น พวกเขาจึงพบการแสดงออกของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเปลี่ยนความรู้โดยปริยายให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเชี่ยวชาญได้

กราฟความรู้ เนื่องจากคุณรู้จักความรู้อะไรและอยู่ที่ไหน แผนภาพเครือข่ายความรู้ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ และความร่วมมือทางความรู้ การแปลงความรู้ วิธีการแปลงความรู้โดยปริยายให้เป็นความรู้ ภาคสนาม และแนวทางความรู้ที่ชัดเจน เนื่องจาก ผู้คนไม่เพียงแต่มีความรู้ที่มีอยู่แต่ยังสร้างความรู้ใหม่ได้ ดังนั้น กระบวนการสร้างความรู้รายบุคคลและกลุ่ มจึงต้องสร้างสนามที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนสร้างได้

ต่างคนต่างมีความสนใจแตกต่างกัน วิธีการประสานงาน และมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ ทฤษฎีการต่อสู้และกลยุทธ์ การประนีประนอมแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ประสานกัน และการแก้ปัญหาประนีประนอม ความปรองดอง การบริหารคนในการประสานงานการจัดการสินค้าและกิจการ ตัวอย่างเช่น ในเทคโนโลยีการวางแผนและการประสานงาน และวิธีการวางแผนโดยรวมต้องจัดเวลาและอุปกรณ์ของโครงการ และต้องพิจารณาทรัพยากรบุคคลด้วย

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ พนักงาน ต้อนรับและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานต้อนรับ อธิบายได้ ดังนี้